நெடும்காலப் பணிப்பயிற்சி

Long-term training program with Thannal

Instead of apprenticeships/internships for Architects/ engineers, we offer long-term training programs with Thannal.

Long-term training program’ at Thannal is for young and aspiring Natural Builders who are serious about learning Natural building methods and want to be a natural builders.

We look forward to people whose interests lie in understanding the principles of Thannal.

Programs Available:

 • 12 Months/1-year
 • 4-6 Months (only for Architecture students)

Vacancy:

Two positions are available.

 • Architects/ Architecture students (Read, write and speak Tamil)
 • Architects/ Architecture students (Read, write and speak Hindi)

It is open to youngsters aged 20-24 who are enthusiastic about learning and want to choose careers in pure natural building.

You’ll learn the following:

 • Hands-on experience in the foundation, wall systems, roofing and finishes
 • Documentation of construction methods.
  Composing and publishing articles, videos and books.
 • Designing and drafting for in-campus projects.
 • Assisting in hands-on workshops on campus.
 • Assisting in executing any Natural building works on campus and Thannal projects.
 • Going on-site visits and assisting in managing works on other sites.
 • Assisting in research and study
 • Exploring at least one traditional construction technique by themselves, documenting and publishing it through Thannal.com during the second half of training.

After this training program?

 • Work with Thannal on a salaried basis or
 • Work on individual Projects.
 • Consultation for other natural building projects.
  We prefer a longer duration with Thannal to practise.

Program Fees:

 • The total tuition fee for a long-term training program of one year is INR 70,000/.
  • Candidates who are selected for the training program and paid the fees as mentioned above will get to attend,
  • A 10-day workshop (worth INR 30,500/-) and
   Lifetime access to the Back Home online tutorial video series (worth INR 24,999/-)
 • For 4 months/ 6 months Training program, the total tuition fee is INR 40,000/.
  • Candidates who are selected for the training program and paid the fees as mentioned above will get to attend,
  • A 10-day workshop (worth INR 25,500/-) or purchase
  • Lifetime access to the Back Home online tutorial video series (worth INR 24,999/-)
 • If the candidate has already attended the workshop or purchased the online course, he/she shall be provided discounts for the program fees.

Other Conditions for joining the program:

 • Writing skill is necessary.
 • You have to manage your accommodation, food and transportation.
 • You must know how to ride a bike/scooter.
 • It would be best if you had a good-performing laptop suitable for architectural renders, etc.

Tentative Joining – January 1st week, 2023 

For further queries before filling out the form, kindly write to us – at thannalroots<@>gmail.com

If you do not receive any reply mail within a week from us, please consider your application rejected.

To Apply, Kindly fill out the form below.

இணையவழிக் காணொளி வகுப்பு

தமிழ் & ஆங்கிலத்தில் இயற்கைக் கட்டுமானப் பயிற்சி

நூல்கள்& இ-நூல்கள்

செய்தி & டி‌வி

முந்தைய பயிற்சி பட்டறைகள்

50 க்கும் மேற்பட்ட செயல்-வழிப் பயிற்சி வகுப்பின் மூலம் 1500க்கும் மேற்பட்டோர் கற்றுச்சென்றுள்ளனர்.

This post is also available in: English

Scroll to Top