முந்தைய பயிற்சிப்பட்டறைகள்

முந்தைய இயற்கைக் கட்டுமானப் பயிற்சிப் பட்டறைகள்

திருவண்ணாமலை, தமிழ்நாடு

இயற்கை வீடு கட்டுவதைத் தங்கள் வாழ்வின் ஒரு அங்கமாக நினைப்பவர்களுக்கு செயல்வழியில் அனுபவங்களைக் கற்றுதருகிறோம். முந்தைய இயற்கைக் கட்டுமானப் பயிற்சிப் பட்டறைகளின் திரட்டுகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 50க்கும் மேற்பட்ட செயல்வழிப் பயிற்சி மூலம் 1500க்கும் மேற்பட்டோர் கற்றுள்ளனர்.

முடிந்த பயிற்சிப்பட்டறைகள் 2021-

திரட்டில் உள்ள நிழற்படங்களைக் காண நீல நிறத்தில் உள்ள முகநூல் உருச்சின்னத்தைச் சொடுக்கவும்

முடிந்த பயிற்சிப்பட்டறைகள் 2020

திரட்டில் உள்ள நிழற்படங்களைக் காண நீல நிறத்தில் உள்ள முகநூல் உருச்சின்னத்தைச் சொடுக்கவும்

முடிந்த பயிற்சிப்பட்டறைகள் 2019

திரட்டில் உள்ள நிழற்படங்களைக் காண நீல நிறத்தில் உள்ள முகநூல் உருச்சின்னத்தைச் சொடுக்கவும்

முடிந்த பயிற்சிப்பட்டறைகள் 2018

திரட்டில் உள்ள நிழற்படங்களைக் காண நீல நிறத்தில் உள்ள முகநூல் உருச்சின்னத்தைச் சொடுக்கவும்

முடிந்த பயிற்சிப்பட்டறைகள் 2017

திரட்டில் உள்ள நிழற்படங்களைக் காண நீல நிறத்தில் உள்ள முகநூல் உருச்சின்னத்தைச் சொடுக்கவும்

முடிந்த பயிற்சிப்பட்டறைகள் 2016

திரட்டில் உள்ள நிழற்படங்களைக் காண நீல நிறத்தில் உள்ள முகநூல் உருச்சின்னத்தைச் சொடுக்கவும்

முடிந்த பயிற்சிப்பட்டறைகள் 2015

திரட்டில் உள்ள நிழற்படங்களைக் காண நீல நிறத்தில் உள்ள முகநூல் உருச்சின்னத்தைச் சொடுக்கவும்

This post is also available in: English

Scroll to Top