தணலுடன் பணிப் பயிற்சி மற்றும் துணைப் பணிப் பயிற்சி